Σε ισχύ η μερική εξαίρεση από τους κανόνες για αγρανάπαυση έως 31/12/2024