Πληρωμή προκαταβολής της Νιτρορύπανσης, των Βιολογικών και άλλων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων έτους 2023