Νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας – Μελισσοκομίας

Νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας – Μελισσοκομίας

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ το πλαίσιο της προκήρυξης της Βιολογικής Γεωργίας και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του προγράμματος προϋπολογισμού 490 εκατ. ευρώ με τριετείς δεσμεύσεις και έναν μακρύ κατάλογο επιλέξιμων καλλιεργειών και εκτροφών.

 

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά στα ακόλουθα υπομέτρα και Δράσεις του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020:

-Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
  • Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

-Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
  • Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων

Α. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 4 της παρούσας.

Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων: 1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών. 2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη. 3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Γ. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενα στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 4 της παρούσας.

Δ. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι που κατέχουν αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου μέχρι και την 31/12/2020, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, εκτροφές ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες. Ε. Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί. ΣΤ. Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά αγροτεμάχια, εκτροφές ή βοσκοτόπους από αυτά που αιτείται για ένταξη στο Μέτρο 11, στο πλαίσιο της παρούσας.

 

 

Ύψη ενίσχυσης

Ύψος ενίσχυσης Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά δράση περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

 Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α, ως ακολούθως (ευρώ ανά στρέμμα):

 

Ελαιοκομία: 62,9

Σταφίδα: 66,9

Επιτραπέζια σταφύλια: 85

Σταφύλια οινοποιήσιμα: 79,5

Μηλοειδή: 59,4

Πυρηνόκαρπα: 85

Εσπεριδοειδή: 29,5

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: 55

Αραβόσιτος εδώδιμος: 51,3

Χειμερινά σιτηρά: 7,2

Ρύζι: 32,1

Μηδική, τριφύλλι: 53,5

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 380

Όσπρια: 40,6

Βαμβάκι: 44,6

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες: 47,9

Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά: 55

Ροδιά: 85

Ακτινίδιο: 85

Συκιά: 85

Μικρόκαρπες/Δάσους: 85

Αβοκάντο: 85

Ακρόδρυα: 85

Καπνός: 55

Κηπευτικά: 60

 

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Β, ως ακολούθως (ευρώ ανά στρέμμα):

 

Ελαιοκομία: 45,5

Σταφίδα: 58,6

Επιτραπέζια σταφύλια: 85

Σταφύλια οινοποιήσιμα: 60,7

Μηλοειδή: 48,2

Πυρηνόκαρπα: 85

Εσπεριδοειδή: 28,4

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: 55

Αραβόσιτος εδώδιμος: 49,4

Χειμερινά σιτηρά: 7

Ρύζι: 39,6

Μηδική, τριφύλλι: 52,4

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 44,1

Όσπρια: 44,1

Βαμβάκι: 46,6

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες: 44,3

Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά: 55

Ροδιά: 85

Ακτινίδιο: 82

Συκιά: 85

Μικρόκαρπες/Δάσους: 85

Αβοκάντο: 85

Ακρόδρυα: 56,6

Καπνός: 55

Κηπευτικά: 60

Όσπρια: 44,1

Βαμβάκι: 46,6

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες: 44,3

Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά: 55

Ροδιά: 85

Ακτινίδιο: 82

Συκιά: 85

Μικρόκαρπες/Δάσους: 85

Αβοκάντο: 85

Ακρόδρυα: 56,6

Καπνός; 55

Κηπευτικά: 60

 

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και μελισσοκομία 

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα Γ, ως ακολούθως:

Ύψος ενίσχυσης σε ευρώ/εκτάριο/έτος για τη δράση 11.1.2:

 

Αιγοπρόβατα: 211

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333

Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες: 26,39

 

 

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία 

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha, περιγράφονται στον Πίνακα ως ακολούθως:

Ύψος ενίσχυσης σε €/εκτάριο/έτος για τη δράση 11.2.2

 

Αιγοπρόβατα: 247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 347

Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες: 32,89

 

 

Τα ύψη ενίσχυσης των πινάκων Γ και Δ, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29. Οι δαπάνες πιστοποίησης υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους Πίνακες του παρόντος άρθρου, μόνο αν πραγματοποιηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά (Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

 

Πηγή: https://www.agronews.gr/files/biologika.pdf

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445!