Συνδεδεμένες 2021: Οι καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης ανά προϊόν για τη χορήγηση των ενισχύσεων

Συνδεδεμένες 2021: Οι καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης ανά προϊόν για τη χορήγηση των ενισχύσεων

Συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες για την παράδοση του προϊόντος τους οφείλουν να τηρήσουν για άλλη μία χρονιά οι παραγωγοί που αιτούνται Συνδεδεμένη Ενίσχυση ,προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και για το έτος ενίσχυσης 2021, οι παραγωγοί πρέπει να πληρούν μία σειρά από προϋποθέσεις, από την ποικιλία που καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις, έως και το προϊόν που πρέπει να παραδίδουν.

Όσον αφορά την παράδοση του εκάστοτε προϊόντος, με βάση την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι χρονικές προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής, για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση:

Βιομηχανικής ντομάτας:
Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν παραδώσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2021τουλάχιστον 50 τόνους βιομηχανικής ντομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

Ρυζιού:
Οι παραγωγοί πρέπει να παραδώσουν κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο (400κιλά/στρέμμα) σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έωςτις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Πορτοκαλιών προς χυμοποίηση:
Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν παραδώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου2021 τουλάχιστον 7 τόνους πορτοκαλιών ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

Σπαραγγιού:

Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν ήδη παραδώσει (η προθεσμία ήταν 30/06/2021)τουλάχιστον 2,5 τόνους νωπού σπαραγγιού ανά επιλέξιμο εκτάριο.

-Ζαχαρότευτλων:
Οι παραγωγοί έπρεπε να έχουν συνάψει σύμβαση παράδοσης τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και πρέπει να παραδώσουν το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι τις 31Ιανουαρίου 2022.

-Συμπύρηνου Ροδάκινου:
Οι παραγωγοί πρέπει να παραδώσουν έως την 1η Νοεμβρίου 2021τουλάχιστον 3 τόνους συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

Κορινθιακής σταφίδας:
Οι παραγωγοί πρέπει να παραδώσουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2021τουλάχιστον 1,5 τόνους ξηρή σταφίδα ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

-Αιγοπρόβειο κρέας:
Για τη Συνδεδεμένη στο αιγοπρόβειο κρέας, δικαιούχοι γεωργοί είναι όσοι έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της ενίσχυσης και συγκριμένα:

Βάσει του ΟΠΣΚ: Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσης, διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους τον αριθμό προβατίνων ή/και αιγών που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης έως την ετήσια απογραφή του έτους 2021.

Βάσει του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος-αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών πρέπει να είναι 100:1.
Σημειώνεται ότι η μεταποιητική μονάδα ή ο μεμονωμένος κτηνοτρόφος θεωρούνται επιλέξιμοι, αν οι διαδικασίες της έγκρισης και η χορήγηση των κωδικών έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους υποβολής αίτησης για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση.
Για τις μεταποιητικές μονάδες ή τους μεμονωμένους κτηνοτρόφους που εγκρίνονται εντός του έτους υποβολής της αίτησης, η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται ανά περίοδο (Α περίοδος: Ιανουάριος-Αύγουστος, B περίοδος: Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) σε σχέση με την ημερομηνία της έγκρισης και χορήγησης των προαναφερθέντων κωδικών.
Από την πλευρά του, ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα οι κτηνοτρόφοι, και για το έτος ενίσχυσης 2021 να γνωστοποιεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου 2022,τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του έτους ενίσχυσης με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ.

 

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος:

Οι παραγωγοί βαμβακιού, υποχρεούνται να παραδώσουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που παράγουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις. Οι παραγωγοί μπορούν να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων-Ομάδων Παραγωγών, οι οποίες θα διαπραγματεύονται και θα πωλούν την παραγωγή για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας τους, τηρώντας τους υφιστάμενους κανόνες παράδοσης.
Από την πλευρά τους, οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία αποθήκης και διακίνησης του σύσπορου βάμβακος και να καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα Δελτία Αποστολής-Διακίνησης, τους ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα και τις ποσότητες που παρέδωσε ο κάθε παραγωγός-μέλος τους, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της ενίσχυσης.

 

 

ΠΗΓΗ: www.ypaithros.gr