Πιστώθηκαν τα υπόλοιπα χρήματα για την νιτρορύπανση