Ειδική ενίσχυση έως 1.000 ευρώ για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος λόγω της πανδημίας

Ειδική ενίσχυση έως 1.000 ευρώ για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος λόγω της πανδημίας

Όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, δηλαδή εφόσον τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν ποσά ύψους 1.000 ευρώ ως επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως προκύπτει από την τροποποίηση της ΚΥΑ (ΓΔΟΥ 282/2020) που αφορά την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4». Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης λήγει την προσεχή Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και οι αγρότες δικαιούχοι θα πρέπει να σπεύσουν για την υποβολή της σε συνεργασία βέβαια με τους λογιστές τους.

 

Με την τροποποίηση της ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
εντάσσονται στους δικαιούχους για τις ενισχύσεις του Προσωρινού Πλαισίου (που ανέρχονται σε
1.000 ευρώ) και όχι για τις ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού de minimis. Απαραίτητη
προϋπόθεση, βέβαια, να πληρούν τα κριτήρια που θα αναφερθούν παρακάτω. Τονίζεται ότι σε καμία
περίπτωση δεν λαμβάνουν την ενίσχυση οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι δεν
θεωρούνται επιτηδευματίες.

Πιο αναλυτικά, με την απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας
προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.

 

To 50% της ενίσχυσης που θα λάβει ο δικαιούχος  δεν επιστρέφεται. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται , αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές εμφανίζεται στον λογαριασμός του Mytaxis. Τα ποσά επιστροφής θα επιβαρύνονται με επιτόκιο αναφοράς: 0,74% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα.

 

 

Δικαιούχοι- Πρώτη Περίπτωση

Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας
(ΚΑΔ)
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:
Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020,
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που
αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και
νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν
σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παραγράφου 3.

 

 

Δικαιιούχοι -Δεύτερη Περίπτωση

Να έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, είτε
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020, δύναται να είναι δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης και στην
περίπτωση που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην
παρούσα περίπτωση, εφόσον ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα
ακαθάριστα έσοδα αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι
υποκείμενες και απαλλασσόμενες, είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ,
έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», όπως αυτές οριοθετούνται στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 (Β’ 4431) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/07.10.2020 (Β’ 4432) αποφάσεις
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών, δύναται να είναι δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης, και στην περίπτωση που δεν
παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα περίπτωση,
δυνάμει του Κανονισμού De minimis 1407/2013 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται
σε αυτόν, εφόσον ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα ακαθάριστα έσοδα
αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες, είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ.

 

Τα κριτήρια
Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια για να είναι δικαιούχοι:

Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία
στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6.
Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις
υποβάλουν
Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης
Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για
τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Είναι υπόχρεοι σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και επιπλέον,
οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές
οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και να
μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση
εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο
αναδιάρθρωσης.
Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας
Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών
Κύκλος εργασιών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 είναι μειωμένος κατά 20,00% τουλάχιστον και ο
κύκλος εργασιών αναφοράς να είναι μεγαλύτερος από τριακόσια (300) ευρώ
για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, το
άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 να έχει μείωση κατά
20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα
αναφοράς είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ

 

Ύψος Ενίσχυσης Ανά Περίπτωση

-Ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που δεν έκλεισαν με εντολή
δημόσιας αρχής: 1000 ευρώ, αρκεί να έχουν μείωση τζίρου 20 % και ο κύκλος αναφοράς να είναι πάνω
από 300 ευρώ
-Ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που έκλεισαν με εντολή δημόσιας
αρχής: 2000 ευρώ χωρίς εργαζόμενους (το ποσό αυξάνεται ανά 2000 ευρώ/ εργαζόμενο), αρκεί να
έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 300 ευρώ

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ!

Πηγή:www.ypaithros.gr