ΝΕΟ Πρόγραμμα: 3η Πρόσκληση για τη Δράση 10.01.8 (Κομφούζιο)

ΝΕΟ Πρόγραμμα: 3η Πρόσκληση για τη Δράση 10.01.8 (Κομφούζιο)

Πρόκειται για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 3ης Πρόσκλησης της δράσης είναι πενταετούς (5) διάρκειας, εκκινούν την 1η Απριλίου 2020 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2025.  Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα λήγουν την Δευτέρα 7/9/2020.

 

Στόχοι της δράσης :

Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των
ακμαίων των ακόλουθων μικρολεπιδοπτέρων:
• καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes
orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς
• καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της αχλαδιάς και
της κυδωνιάς
• καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού της
δαμασκηνιάς
• ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού του αμπελιού
και έτσι ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ανωτέρω
μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών
πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες και στους αμπελώνες στους
οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.
Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των
οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Αγροτική Ανάπτυξη, και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:

-Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των
περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των
ευρωπαϊκών τοπίων και
– Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των
λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

 

Επιλέξιμες καλλιέργειες:

Καλλιεργεις της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

 

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής:

Ολόκληρη η επικράτεια.Πιστώσεις – Χρηματοδότηση:

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (20.000.000
€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως 7/9/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/3h_proskl_komfouzio_140720.pdf