ΟΠΕΚΕΠΕ: Yποχρεωτικά με ΑΤΑΚ τα μισθωμένα αγροτεμάχια από το 2022

ΟΠΕΚΕΠΕ: Yποχρεωτικά με ΑΤΑΚ τα μισθωμένα αγροτεμάχια από το 2022

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε τροποποίηση της εγκυκλίου του όσον αφορά τη χορήγηση των ενισχύσεων το 2022, οι οποίες έχουν να κάνουν µε τα µισθωµένα αγροτεµάχια.

 

Από το 2022, σε όλα τα µισθωµένα αγροτεµάχια θα απαιτείται υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, διαφορετικά δεν θα µπορούν να καταχωρηθούν στη δήλωση ΟΣ∆Ε µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απώλεια ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Ας δούµε τη λέει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ: ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32153/27.05.2021 Εγκυκλίου περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωµένου Συστήµατος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021» Η υπ’ αριθ. 32153/27.05.2020 Εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωµένου Συστήµατος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021», τροποποιείται ως εξής:

Το σηµείο A. β) i) της παραγράφου 3.7.2 αντικαθίσταται µε το κάτωθι:

Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο) µε υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη ή έντυπα µισθωτήρια που έχουν συναφθεί πριν την 13η Μαΐου και δεν έχει λήξει ακόµα η ισχύς τους, µε υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου στην περίπτωση ιδιωτικών βοσκότοπων. Σηµειώνεται ότι όλα τα µισθωτήρια πρέπει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφεροµένων µερών. Το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισµού Επικοινωνίας ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ)- ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α/Γ.Γ.∆.∆. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3.7.3.1 αντικαθίσταται µε το κάτωθι: «Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια τα οποία δεν συνοδεύονται από Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο, τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

  •  να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,
  •  να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (ο Α.Τ.ΑΚ. του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η αναγραφή του – σηµ. 1 της παρούσης – τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος κ.λπ.)
  • να περιγράφεται το µίσθιο
  • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της µίσθωσης,
  • να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυµβαλλόµενους.

 

Πηγή: www.agronews.gr