Υπομέτρο: 3.1«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας»

Υπομέτρο: 3.1«Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η αριθ. 5660/3-11-2020 (ΑΔΑ 6Φ5Ω4653ΠΓ-9ΣΡ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους πιστοποιηµένους σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας. Το μέτρο αυτό αφορά την κάλυψη δαπανών πιστοποίησης έως 2.000 ευρώ μόνο για όσους είχαν μπει σε πρόγραμμα μετατροπής σε βιολογικές πρακτικές (3ετία) στα πλαίσια του Μέτρου 11.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά έως 18/12/2020.

 

 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόσκληση μόνο όσοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ήταν δικαιούχοι του υποµέτρου 11.1 «Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και µεθόδους βιολογικής γεωργίας» (τριετία) κατά το έτος εφαρµογής 2019, θα µπορούν να κάνουν αίτηση για ένταξη στο νέο Μέτρο 3.1 «Στήριξη για συµµετοχή σε προγράµµατα ποιότητας».

 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

 1. Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.
 2. Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
 3. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.
 4. Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος, όπως ειδικότερα καθορίζονται στις παραγράφους 1.6 και 1.7 της παρούσας.

 

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

 1. Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια Ευρώ (25.000.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
 2. Η χορηγούμενη στήριξη στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» αποτελεί δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια δαπάνη, εθνική και κοινοτική, εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ύψος ενίσχυσης

Λαμβάνοντας υπόψη τον Πίνακα 1 της ΚΥΑ 2259/16-3-2018 (ΦΕΚ 1032 Β), τα επιλέξιμα είδη πιστοποίησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και τις αντίστοιχες επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.7 της παρούσας, το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπάνης για το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής:

Κατηγορίες δαπάνης:

Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής φυτικής παραγωγής

– Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής ζωικής παραγωγής

α) Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες δαπάνης, που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα είδη πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής, καθορίζεται σε 1.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, για κάθε είδος πιστοποίησης, και έως 2.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής.

β) Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης, εξαιρουμένων τυχόν λοιπών εξόδων (π.χ. τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, τροποποίηση σύμβασης, χορήγηση αντιγράφων, κλπ), βάσει των παραστατικών που εκδίδει ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση και τα οποία υποβάλλει ο δικαιούχος.

γ) Στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του παραστατικού που αναλογούν στην έκταση ή στον αριθμό ζώων των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως περιλαμβάνονται στην οριστικοποιημένη ΕΑΕ του παραγωγού που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΠ.

 

 1. Για κάθε έτος υλοποίησης επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που αφορούν επακριβώς το χρονικό διάστημα του έτους υλοποίησης βάσει παραστατικών δαπανών. Τα παραστατικά των δαπανών πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαρκείας και επιμερίζονται βάσει χρονικής αναλογίας (ημερολογιακών ημερών) προκειμένου να αντιστοιχιστούν με το έτος υλοποίησης.
 2. Δεν είναι επιλέξιμος ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

 

 

Διάρκεια στήριξης και έτος υλοποίησης

 1. Η στήριξη του υπομέτρου παρέχεται για ετήσιες περιόδους, εφεξής «έτη υλοποίησης».
 2. Η μέγιστη διάρκεια στήριξης από το υπομέτρο είναι πενταετής, δηλ. είτε (α) για πέντε έτη υλοποίησης του υπομέτρου είτε (β) έως την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το Τμήμα Α, σημείο 2 της παρούσας παραγράφου, εάν αυτή προηγείται χρονικά. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εφαρμογή έχει μόνο η περίπτωση (β).
 3. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο υπομέτρο είναι ένα (1) έτος υλοποίησης. Επομένως, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για στήριξη, απαιτείται να υπολείπεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους υλοποίησης μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης.
 4. Το πρώτο έτος υλοποίησης ξεκινά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή την 9-11-2020, και λήγει την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός ημερολογιακού έτους από αυτήν. Κάθε επόμενο έτος υλοποίησης ξεκινά και λήγει στις ίδιες ημερομηνίες των επόμενων ετών.
 5. Εάν η ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας λαμβάνει χώρα μεσούντος του εκάστοτε έτους υλοποίησης του υπομέτρου, το τελευταίο έτος υλοποίησης για τον εν λόγω δικαιούχο είναι δυνατό να μην έχει πλήρη ετήσια διάρκεια. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δύναται είτε (α) να υποβάλει αίτημα πληρωμής για το τμήμα του έτους υλοποίησης που είναι επιλέξιμο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.7, σημείο 2, είτε (β) ναακολουθήσει τις διαδικασίες

 

 

Ενδεικτικά, για τους ενεργούς γεωργούς ισχύουν τα κάτωθι:

– Γεωργοί που έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί.

-Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

-Ως έσοδα που αποκτήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο γεωργός από τη γεωργική του δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται επίσης τα έσοδα από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων της εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι τα μεταποιημένα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του γεωργού και από την εν λόγω μεταποίηση προκύπτει άλλο γεωργικό προϊόν.

-Οι σχετικοί έλεγχοι γίνονται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/2020/prosklhsh5660_031120_metro3.1.pdf