ΟΠΕΚΕΠΕ: οι υποχρεώσεις για την ειδική ενίσχυση βάμβακος 2020/21

ΟΠΕΚΕΠΕ: οι υποχρεώσεις για την ειδική ενίσχυση βάμβακος 2020/21

Tις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την χορήγηση της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2020/21, καθορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις παραδόσεις τους στα εκκοκκιστήρια το αργότερο ως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

 

 

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 Υπουργική Απόφαση όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει , προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους παραγωγούς η
συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ισχύουν τα κατωτέρω:

1. Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 749,38 € ανά εκτάριο εφ όσον η
επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια σύμφωνα με τον Καν.
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που καλλιεργούν βαμβάκι σε
επιλέξιμες εκτάσεις και έχει δηλωθεί, η καλλιέργεια, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
3. Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται και αποστέλλουν τα
στοιχεία των παραδόσεων βάμβακος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου στο οποίο έχουν παραδώσει οι παραγωγοί πρέπει
να είναι άνω του 32% η οποία παρακολουθείται και επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο

 

Υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος:
1. Οι παραγωγοί βάμβακος πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους
αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο
εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με
καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2020 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας
βίας που απαιτείται επανασπορά.
Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με την προσκόμιση
πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη
λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας
σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών
ανά εκτάριο σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος. (Τροποποίηση αριθμ. 1133/34446/24-03-
2017 της Υπουργικής Απόφασης)
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.
2. Οι παραγωγοί στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να αναφέρουν το όνομα της
ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης
Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της
ειδικής ενίσχυσης.
3. Να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών,
λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.
4. Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση
της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση αριθμ. 4755/108273/30-
09-2016 της Υπουργικής Απόφασης) , υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη
σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση,
εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε
εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.
5. Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%
διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής
απόδοσης. (Τροποποίηση αριθμ. 2537/84963/07-08-2017 της Υπουργικής Απόφασης).
6. Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της
ενίσχυσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η
Ιανουαρίου 2021 το αργότερο.

 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ: https://www.opekepe.gr/images/documents/Sep2020/egkuklios_56875_11092020_diadikasia_elegxou_vamvaki_20202021.pdf