Ανακοίνωση σχετικά με την Χορήγηση Άμεσων Ενισχύσεων Έτους 2018