Ανακοίνωση για την αναγραφή του ΑΤΑΚ στο ΟΣΔΕ 2019