Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» (πριμ 14.000 ευρώ)

Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» (πριμ 14.000 ευρώ)

Εκδόθηκε η πρόσκληση για την εφαρµογή του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» µε τη διαδικασία αιτήσεων να ξεκινά στις 4 Μαρτίου και να διαρκεί µέχρι τις 15 Μαΐου.

 

Επιλεξιμότητα δικαιούχου:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον:

 1. Είναι 18 έως 61 ετών.
 2. Είναι κάτοικοι Κοινοτήτων έως 5.000 κατοίκων.
 3. Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις .
 4. Έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε.
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόµενοι).
 6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών.
 7. Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

 

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

 

 

Στα κριτήρια επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης ισχύουν τα εξής:

 1. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
 2. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000 έως και 7.999 ευρώ.
 3. Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής  εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση  της αρχηγίας γεωργικής  εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υπομέτρο. Το σύνολο των ιδιόκτητων  αγροτεμαχίων/ ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θωρείται ότι κατέχεται από την υποψήφιο κατά την υποβολή  της αίτησης στήριξης.

 

 

Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι:

 1. Τα νομικά πρόσωπα.
 2. Δικαιούχοι των δράσεων Νέων Αγροτών από την περίοδο 2000-2006 και μετά.
 3. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης  από το ΜΑΑΕ.
 4. Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.
 5. Συνταξιούχοι και σπουδαστές ή φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 6. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445 ή με email στο agrofarsala@gmail.com . Είμαστε στη διάθεσή σας.
 

Πηγή: Agrenda