Προγράμματα - Υπηρεσίες

Η εταιρία επενδύει διαρκώς:

  • Σε καινοτόμες υπηρεσίες προσφέροντας στον παραγωγό ανταγωνιστικές τιμές και με οικονομικό διακανονισμό
  • Στην εφαρμογή γεωργίας ακριβείας
  • Στην ανανέωση των υποστηρικτικών μηχανισμών λογισμικού
  • Στην συνεχή επιστημονική εκπαίδευση του προσωπικού της αποτελώντας ουσιαστικά ένα ιδανικό φυτώριο επιστημόνων και συνεργατών με πλούσια και σύγχρονη γνώση και πολύτιμη εμπειρία
  • Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις
  • Σε μηχανολογικό εξοπλισμό
  • Σε μεταφορικά μέσα

Δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ

Αναλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή των δηλώσεων ΟΣΔΕ (καταχώριση, σχεδίαση, έλεγχο, διόρθωση). Διαθέτει ειδικό τμήμα με μόνιμο και εποχιακό προσωπικό απόλυτα εξειδικευμένο και με μεγάλη εμπειρία στην διενέργεια δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣΔΕ. Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη αίθουσα του καταστήματος της εταιρίας και κάθε παραγωγός μπορεί να προγραμματίζει την ακριβή μέρα και ώρα που επιθυμεί να κάνει τη δήλωσή του. Η ενημέρωση και καθοδήγηση των παραγωγών για θέματα ΟΣΔΕ συνεχίζεται και μετά το πέρας των δηλώσεων καθώς τα στελέχη της απασχολούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ο παραγωγός μπορεί οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου να προσέλθει στα γραφεία της για να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή να προχωρήσει σε όποια αλλαγή αυτός κρίνει απαραίτητη.

Προγράμματα Νιτρορύπανσης

Με εμπειρία 15 και πλέον ετών στη σύνταξη προγραμμάτων Νιτρορύπανσης, η εταιρία είναι σε θέση να κατευθύνει τους γεωργούς και να συντάξει τους φακέλους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο παραγωγός να αισθάνεται σιγουριά τόσο για την ένταξή του στο πρόγραμμα όσο και για την ορθή πληρωμή του. Το προσωπικό της εταιρίας βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με όλους του αρμοδίους φορείς και υπηρεσίες τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Η εταιρία αναλαμβάνει τη μελέτη, τη σύνταξη του φάκελου και την σχεδίαση των χωραφιών που είναι υποψήφια για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας. Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται το κατάστημα της εταιρίας και να ενημερώνεται διαρκώς για όλα τα θέματα του προγράμματος «Βιολογική Γεωργία» όπως χρόνος πληρωμής, ενστάσεις κτλ.

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Η εταιρία επενδύει στους νέους ηλικιακά παραγωγούς και θεωρεί ότι σε συνδυασμό με την σωστή καθοδήγηση από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, μπορούν να αποτελέσουν ένα «κράμα» γνώσης, ενθουσιασμού και φρέσκων ιδεών με στόχο τη μέγιστη παραγωγικότητα. Για το λόγο αυτό, φροντίζει για την σύνταξη φάκελου υποψήφιου νέου γεωργού σε ποσοστό επιτυχίας ανώτερο του 95%. Στόχος είναι κάθε νέα και νέος να μπορεί να αξιοποιήσει χρηματικούς πόρους και κίνητρα που απορρέουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έτσι ώστε να εκσυγχρονίσει τόσο τον μηχανολογικό του εξοπλισμό όσο και τις μεθόδους καλλιέργειας που εφαρμόζει.

Σχέδια Βελτίωσης

Στόχος του μέτρου αυτού είναι ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραγωγών . Έτσι ο κάθε γεωργός κατορθώνει να γίνεται πιο αποδοτικός και να ανταποκρίνεται πλήρως στις καλλιεργητικές ανάγκες τη εποχής του. Η εταιρία αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου και εγγυάται την έγκριση και ομαλή εφαρμογή του σχεδίου βελτίωσης.