Πληροφορίες για τις συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας

Πληροφορίες για τις συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας

Τα απαραίτητα συµφωνητικά έγγραφα που αποδεικνύουν σχέσεις συµβολαιακής γεωργίας µεταξύ ενός αγρότη και κάποιας επιχείρησης θα πρέπει να έχουν διαµορφωθεί από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους προκειµένου να εξασφαλίσουν οι παραγωγοί την έκπτωση φόρου εισοδήµατος 50% (για παράδοση 75% της παραγωγής ή έκπτωση 30% για συµβολαιακή µε παράδοση 40% της παραγωγής) για το φορολογικό έτος 2022. Οι αγρότες, λοιπόν, πρέπει να απευθυνθούν στην επιχείρηση – αγοραστή που παρέδωσαν για την πραγματοποίηση της σύμβασης.

 

 

∆ιαδικασία υποβολής συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας:

Τα στοιχεία των συµφωνητικών που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 (µείωση φόρου εισοδήµατος αγροτών) υποβάλλονται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω της ψηφιακής εφαρµογής υποβολής συµφωνητικών στην ψηφιακή πύλη της ΑΑ∆Ε, «myAADE».

 

Η πλατφόρµα θα είναι µία εφαρµογή αυτόνοµη  στην οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία των συµφωνητικών, καθώς η καταχώρηση τους στην πύλη myAADE µέσω της ψηφιακής εφαρµογής υποβολής συµφωνητικών δεν δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης των απαιτούµενων στοιχείων.

 

  1. Ως ηµεροµηνία υποβολής των συµφωνητικών θεωρείται η ηµεροµηνία οριστικής καταχώρησης των στοιχείων.
  2. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναµία ολοκλήρωσης της υποβολής, υποβάλλεται σκαναρισµένο αντίγραφο του συµφωνητικού µέσω της ψηφιακής εφαρµογής «Τα αιτήµατά µου» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.∆.Ε. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής του «αιτήµατος» στην εφαρµογή. Με την αποκατάσταση του προβλήµατος, ο υπόχρεος ακολουθεί αµελητή τη διαδικασία της παρ.1.
  3. Τα στοιχεία των συµφωνητικών υποβάλλονται από τον παραγωγό πριν την έναρξη παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον αγοραστή ή αντιστρόφως.

Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022, τα στοιχεία των σχετικών συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρµογή της Α.Α.∆.Ε. µέχρι και τις 31/12/2022

  1. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλµατος είτε λόγω τροποποίησης του συµφωνητικού είναι δυνατή µέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.
  2. Τα σχετικά έγγραφα συµφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.
  3. Οι ανωτέρω προθεσµίες είναι ανατρεπτικές (επιφέρουν έκπτωση από το δικαίωµα ως κύρωση για την µη τήρησή τους).
  4. Για τα συµφωνητικά της συµβολαιακής γεωργίας δεν απαιτείται η υποβολή σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1065606/7222/ 31.7.2000 (Β’ 951) (υποβολή ανά τρίµηνο) .

 

Η έκπτωση του φόρου εισοδήµατος εφαρµόζεται σε κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. Σηµειώνεται ότι η ερµηνευτική του νόµου ΚΥΑ που εκδόθηκε πριν από λίγους µήνες, έχει διαφορετική διατύπωση, σε σχέση µε το νόµο, όσον αφορά τον υπολογισµό της απαλλαγής : «κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήµατος ..»

∆ηλαδή ο Νόµος αναφέρεται σε «Αφορολόγητα Κέρδη κατά ποσοστό 50%» και η ερµηνευτική σε «Μείωση του φόρου εισοδήµατος», που οδηγούν λόγω του υπολογισµού µε βάση την  κλίµακα του άρθρου 15 «Φορολογικός συντελεστής» του  ν. 4172/2013, σε διαφορετικό αποτέλεσµα.

 

Πηγή: www.agronews.gr