Συμβολαιακή γεωργία για έκπτωση φόρου 50%

Συμβολαιακή γεωργία για έκπτωση φόρου 50%

Το άρθρο 15 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, προβλέπει τα εξής:

Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, που προκύπτουν από άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά 50%, εφόσον είναι αγρότες:

 

α) που έχουν συνάψει σύµβαση µε συγκεκριµένη επιχείρηση – αγοραστή, µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους

 

β) ή είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών κι άλλων συλλογικών φορέων και προµηθεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους,

 

 

Στις συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας θα πρέπει να αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση

β) το ΑΦΜ των συμβαλλομένων,
γ) το είδος των προϊόντων,
δ) η έκταση των αγροτεμαχίων, όπου παράγονται τα προϊόντα, όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο παράγονται τα προϊόντα της,
ε) η ποσότητα των προϊόντων,
στ) η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους,
ζ) η τιμή των προϊόντων,
η) ο χρόνος παράδοσης.

 

Η εταιρία μας είναι 39 χρόνια δίπλα στον αγρότη και αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη την διαδικασία της Συμβολαιακής Γεωργίας, καθώς και την σωστή ενημέρωση του αγρότη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 24910 24445!