Πιστώθηκε η προκαταβολή για τα βιολογικά, τη Νιτρορύπανση, τις σπάνιες φυλές ζώων και το κομφούζιο

Πιστώθηκε η προκαταβολή για τα βιολογικά, τη Νιτρορύπανση, τις σπάνιες φυλές ζώων και το κομφούζιο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώθηκαν:

1)η Προκαταβολή του 80% των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020, στο πλαίσιο της Mέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ.
2) η Προκαταβολή του 80% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020 για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης  των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.050.598,11 ευρώ, αφορά σε 1585 δικαιούχους (για την πρώτη πρόσκληση) και 1.901.602,33 ευρώ, αφορά 3206 δικαιούχους (για την δεύτερη πρόσκληση) και 3.061.997,42 ευρώ αφορά 4682 δικαιούχους (για την τρίτη πρόσκληση)πανελλαδικά.
3) η Προκαταβολή του 80% των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς στη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (νιτρορύπανση) του έτους αιτήσεων 2020. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 34.768.874,89 ευρώ και αφορά σε 4.109δικαιούχους  πανελλαδικά.
4) η Προκαταβολή του 80% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους  αιτήσεων 2020 στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας». Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 819.068,72 ευρώ και αφορά σε 1.259 δικαιούχους.
5) η Προκαταβολής του 65% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2020 για τη δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας». Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 349.814,17 ευρώ και αφορά σε 639 δικαιούχους.
6) η Προκαταβολή του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους εφαρμογής 2020 στο πλαίσιο της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 4.553.878,12 ευρώ, αφορά σε 891 δικαιούχους πανελλαδικά.
7) η Προκαταβολή του 80% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτουςαιτήσεων 2020, στο πλαίσιο της δράσης10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στουςορυζώνες». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.463.547,61 ευρώ, αφορά σε 817 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

 

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν ενστάσεις από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Με την ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.