Υποβολή δηλώσεων για τις Δασώσεις του 2019

Υποβολή δηλώσεων για τις Δασώσεις του 2019

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2019 του Υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και Δημιουργία Δασικών Εκτάσεων» η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τους ήδη δικαιούχους του Μέτρου (αυτοί που έχουν ακακίες κ.λπ.) από περασμένες προγραμματικές περιόδους, ώστε να λάβουν πληρωμή για τις δεσμεύσεις του 2019.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους του Μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄αριθμ. 800/2015 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει,  για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2019 του Υπομέτρου 8.1  “ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ” -ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013), από 1/12/2019 έως 31/12/2019, βάσει της υπ΄αριθμ. 86470/6.11.2019 (ΑΔΑ 64Ω946ΨΧΞΧ-21Ο) 2ης Tροποποίησης της Eγκυκλίου Διαδικασιών Υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής .

 

Υποβολή της δήλωσης εφαρμογής μετά τις 31.12.2019 συνεπάγεται:

  • σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών οι δηλώσεις εφαρμογής θεωρούνται μη αποδεκτές. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής.

Σημειώνεται επιπλέον ότι, “Μη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής”, θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία. Σε περίπτωση επανάληψης μη υποβολής αίτησης πληρωμής ή δήλωσης εφαρμογής  σε επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι Δηλώσεις Εφαρμογής υποβάλλονται:

1. είτε ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή του Μέτρου. Μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ, το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του.

2. είτε μέσω της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445.