Από 28 Φεβρουαρίου, τελικά, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας

Από 28 Φεβρουαρίου, τελικά, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας

Από τις 28 Φεβρουαρίου (δέκα ημέρες αργότερα αφού η πρόσκληση θα άνοιγε σήμερα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου) έως και τις 28 Μαρτίου θα είναι σε λειτουργία τελικά το ηλεκτρονικό σύστηµα για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας, συνολικού προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει τροποποίηση της προκήρυξης που δημοσιεύεται στην Διαύγεια.

Στην πρόσκληση,  µπορούν να εντάξουν τα αγροτεµάχιά τους όλοι οι ενεργοί αγρότες που έκαναν ΟΣ∆Ε το 2018 (έτος βάσης). Οι επιλέξιµες καλλιέργειες είναι: Ελιά, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιµα, καλαµπόκι, χειµερινά σιτηρά, µηδική, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή (µπρόκολο, κουνουπίδη κ.λπ), βολβώδη (κρεµµύδι, σκόρδο κ.λπ), καρότο, πατάτα και ακρόδρυα.

Οι δράσεις είναι δύο. Αν ο καλλιεργητής επιθυμεί να εντάξει αγροτεμάχια που είναι ήδη πιστοποιημένα ως βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη ∆ράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσμευση). Τα αγροτεμάχια που δεν είναι πιστοποιημένα και θα μετατραπούν σε βιολογικά, εντάσονται στη ∆ράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές» (νεοεισερχόµενοι 3ετής δέσµευση). Σε κάθε περίπτωση η αίτηση µπορεί να αφορά και τις δύο δράσεις.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΜΗ

  1. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
  2. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

– όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών

– οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη

– όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, καθώς και όσοι έχουν αποβληθεί από το Μέτρο 11 κατά τις δύο προηγούμενες προσκλήσεις, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ του υποψηφίου κατά το έτος 2018

β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης

γ) ειδικά για τη δράση 11.2.1 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με πιστοποιητικό οργανισμό μέχρι και την έκδοση της παρούσας

δ) στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ του ενδιαφερόμενου υποψηφίου για το έτος 2018, με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια

ε) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 με συγκαλλιέργεια, τα αγροτεμάχια είναι επιλέξιμα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, υπό προϋποθέσεις

Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών, επιλέξιμων ή μη, εντάσσεται το σύνολο του αγροτεμαχίου και το αγροτεμάχιο πληρώνεται στο σύνολό του εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δεσμεύσεων, καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια

στ) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 με ακαλλιέργητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι επιλέξιμη προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 μόνο για αγροτεμάχια που στο ΟΣΔΕ του υποψηφίου για το έτος 2018, έχουν δηλωθεί με αροτραίες καλλιέργειες/φυλλώδη λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια, υπό την αίρεση δήλωσης στα ΟΣΔΕ των ετών εφαρμογής, του ακαλλιέργητου περιθωρίου με επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες/φυλλώδη λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια

ζ) στην περίπτωση που ένα προς ένταξη αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 ως καλλιεργούμενο και με επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιμες ή μη), το αγροτεμάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο σύνολό του, μόνο για την κύρια καλλιέργεια και εφόσον αυτή είναι επιλέξιμη.

η) τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία ε), στ) και ζ) που σχετίζονται με την περίοδο υλοποίησης των δεσμεύσεων, ισχύουν αποκλειστικά στην περίπτωση που στην ενταγμένη έκταση τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή

θ) το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίου που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του 2018 του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάριο), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης

ι) τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με το ΟΣΔΕ του υποψηφίου έτους 2018 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης στα ΟΣΔΕ των ετών εφαρμογής, επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο 24910 24445 ή με email στο agrofarsala@gmail.com . Είμαστε στη διάθεσή σας.