Απόφαση για το ετήσιο ακατάσχετο των αγροτών

Απόφαση για το ετήσιο ακατάσχετο των αγροτών

Αίσιο τέλος για τους δικαιούχους παραγωγούς των Άμεσων Ενισχύσεωνοι λογαριασμοί των οποίων είχαν δεσμευτεί, έως ότου ψηφιστεί και λάβει ΦΕΚ η τροπολογία για το ετήσιο ακατάσχετο. Ήδη αρχίζουν να αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί τους, με τα χρήματα που δικαιούνται, να είναι σταδιακά διαθέσιμα προς ανάληψη μέσω των ΑΤΜ  από  Παρασκευή 28/12 στην Τράπεζα.

Η πολυαναμενόμενη τροπολογία του ΥΠΑΑΤ για το ετήσιο ακατάσχετο των αγροτών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πέρασε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μαζί με άλλες τροποποιήσεις υπέρ των αγροτών.

 

Τροπολογία για ακατάσχετο 7.500 ευρώ:
Όπως αναφέρει η σχετική τροπολογία (άρθρο 12), οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν:
α) τη βασική ενίσχυση
β) την πράσινη
ενίσχυση,
γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,
δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και
στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013
δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10/12/2018.

Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει κανονικά για τους παραγωγούς και το ακατάσχετο του λογαριασμού, ύψους 1.250 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή 1.250 ευρώ επί 12 μήνες (15.000 ευρώ).