Οδηγίες συμμετοχής στο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2019

Οδηγίες συμμετοχής στο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2019

Οι δράσεις Αντικατάσταση κυψελών και Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας θα εφαρμοστούν και το 2019 σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εξέδωσε σχετικές οδηγίες προς τους μελισσοκόμους, που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτές.

 

Η Δράση 3.1: (αντικατάσταση κυψελών)
Ενισχύεται η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης».

-Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των 30 ευρώ.

-Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος ή το μελισσοκομικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό έχει θεωρηθεί το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.

-Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά των οποίων επιχορηγείται από τη δράση 3.1 θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή/και ανεξίτηλο τρόπο «Καν. 1308/13 – 2019».

Διαδικασία Συμμετοχής:

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο της μελισσοκόμους και τους μελισσοκομικούς φορείς της περιοχής της ζώνης ευθύνης, προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης.

Η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται: α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, β) δια αντιπροσώπου, γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή πρωτοκολλημένη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 21 Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα). Ως ημερομηνία υποβολής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση – δήλωση λαμβάνει πρωτόκολλο εισόδου στο αρμόδιο Κέντρο Μελισσοκομίας ή την αρμόδια ΔΑΟΚ.

 

Οδηγίες συμμετοχής στη Δράση 3.2 (Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας)

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων», από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και 1 Ιουλίου 2019 (ημέρα Δευτέρα).

Διαδικασία Συμμετοχής:

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους και τους μελισσοκομικούς φορείς της περιοχής της ζώνης ευθύνης τους, προκειμένου να λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτομέρειες εφαρμογής και υλοποίησης της δράσης.

Με την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στη δράση δηλώνεται εκ μέρους του μελισσοκόμου ότι ανήκει στην κατηγορία των «νομάδων μελισσοκόμων», αποδεχόμενος όλους τους σχετικούς επιτόπιους ελέγχους. Στην αίτηση δηλώνονται εκ μέρους του μελισσοκόμου το πρόγραμμα μετακινήσεών του, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) ο αριθμός των κυψελών διαχείμασης που διαθέτει ο μελισσοκόμος

β) ο αριθμός των παραγωγικών μελισσιών που προγραμματίζει να μετακινήσει

γ) η συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου (έδρα)

δ) ο συνήθης χρόνος παραμονής των μελισσοσμηνών στην έδρα

ε) η πιθανή τοποθεσία μετακίνησης των μελισσοσμηνών (Περιφερειακή Ενότητα, θέση, κλπ)

στ) η πιθανή χρονική περίοδος μετακίνησής και παραμονής τους εκεί

ζ) ο πιθανός χρόνος επιστροφής στην έδρα

η) πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των μετακινήσεων των μελισσοσμηνών (ο ακριβής χρόνος και τόπος πραγματοποίησης των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό τις ανθοφορίες και τις μελιτοεκκρίσεις) γίνεται αποδεκτό ότι το πρόγραμμα μετακινήσεων που δηλώνεται με την αίτηση του ενδιαφερόμενου, είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο μελισσοκόμος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια ΔΑΟΚ για τη νέα τοποθεσία εγκατάστασης, προκειμένου να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποίησης της μετακίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται: α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, β) δια αντιπροσώπου, γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Ιανουαρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα). Ως ημερομηνία υποβολής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση – δήλωση λαμβάνει πρωτόκολλο εισόδου στο αρμόδιο Κέντρο Μελισσοκομίας ή την αρμόδια ΔΑΟΚ.

 

Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/